Cawangan Pematuhan Syariah LPP

Cawangan Pematuhan Syariah LPP

LATAR BELAKANG

Cawangan Pematuhan Syariah LPP ditubuhkan pada 1 April 2017 dengan tujuan untuk mewujudkan sebuah cawangan yang dapat memastikan keberkesanan pengawasan, tanggungjawab dan akauntabiliti pihak yang berkaitan untuk menjurus kepada persekitaran operasi yang patuh kepada Prinsip Syariah. Cawangan Pematuhan Syariah juga akan memastikan segala tadbir urus memenuhi tuntutan Syariah di dalam operasi LPP bagi memberi keyakinan kepada pelanggan serta masyarakat terhadap kredibiliti sistem muamalat Islam.

 

VISI

Membina Legasi yang berteraskan Syarak dan Mematuhi Syariat.

 

MISI

Memastikan keseluruhan aktiviti Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) dan Pertubuhan Peladang (PP) dijalankan berasaskan Syariah dan beroperasi selaras dengan prinsip Syarak.

 

 

OBJEKTIF

 • Memperkasakan aktiviti/proses/produk yang memenuhi prinsip syariah untuk ditawarkan kepada pelanggan
 • Bersama memahami dan perlu mempraktikkan patuh syariah dari aspek diri, keluarga dan organisasi secara efektif.
 • Telus, disiplin hati khususnya dijadikan pakaian dan amalan setiap insan khususnya dikalangan anggota LPP dan PP.
 • Mengembangkan amalan kewangan secara islam ini di dalam semua aspek pengurusan kewangan Lembaga Pertubuhan Peladang.
 • Menjadikan Pertubuhan Peladang sebagai sebuah institusi yang mengamalkan prinsip kewangan Islam yang menyeluruh.
 • Menjadi sumber rujukan dan pusat pembangunan aktiviti/proses/produk yang mematuhi Syariah.
 • Membangunkan amalan Pematuhan Syariah kepada Pertubuhan Peladang melalui Pendaftar Pertubuhan Peladang sepertimana tugas yang digariskan dalam Akta 109.
Membudayakan amalan patuh syariah di kalangan anggota LPP/PP kearah meningkatkan kecekapan dan keberkesanan operasi dan pengurusan LPP.
 

FUNGSI CAWANGAN PEMATUHAN SYARIAH

 1. Melaksanakan penyelidikan untuk membangunkan aktiviti/proses/produk yang mematuhi Syariah untuk digunapakai oleh Pertubuhan Peladang.
 2. Melaksanakan tugas pemantauan serta penilaian ke atas operasi dan perjalanan tadbir urus Syariah di Lembaga Pertubuhan Peladang dan Pertubuhan Peladang yang berkenaan.
 3. Mencadangkan penambahbaikan serta alternatif ke atas prosedur serta peraturan yang mematuhi Syariah untuk disesuaikan dengan proses kerja yang sentiasa berubah di dalam aktiviti serta persekitaran yang diperlukan untuk mematuhi Syariah.
 4. Merujuk pandangan daripada pihak ketiga berhubung bidang profesional dan kepakaran lain untuk tujuan penyelidikan dan pembangunan bagi membolehkan ianya selaras kepada konsep pematuhan Syariah.
 5. Melaksanakan proses menyelidik dan mengkelas permohonan daripada pihak pengurusan untuk perakuan Jawatankuasa Syariah.
 6. Memantau dan menilai ke atas aktiviti/produk/proses secara berkala untuk memastikan patuh kepada prinsip Syariah.
 

PIAGAM PELANGGAN

 1. Menyelaras perlaksanaan mesyuarat Jawatankuasa, menasihati, mengumpul serta membawa usul Syariah untuk pandangan dan perakuan Jawatankuasa.
 2. Menyelaras penyebaran keputusan serta pandangan rasmi yang dibuat oleh Jawatankuasa Syariah.
 3. Mempastikan semua projek/proses/aktiviti dilaksanakan mengikut piawaian Syariah serta menepati keperluan pelanggan.
 4. Membantu pihak yang berkaitan dalam Lembaga Pertubuhan Peladang seperti peguam, juruaudit atau perunding untuk mendapatkan khidmat nasihat mengenai perkara berkaitan Syariah.
 5. Melaksanakan fungsi-fungsi yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah dari semasa ke semasa.
 6. Memastikan Lembaga Pertubuhan Peladang dan Pertubuhan Peladang melalui kuasa Pendaftar mengubahsuai pelaksanaan operasi aktiviti/proses/produk syariah bersesuaian dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh badan berkuasa yang menjaga hal ehwal Agama Islam.
 

Maklumat Pegawai untuk dihubungi:
Nama : Abd Rahman Bin Marto
Jawatan : Ketua Cawangan
No. Telefon: 03-26109600
Email: abdrahmanmarto.moa@1govuc.gov.my.Dikemaskini pada: 02 Oct, 2020